ALGEMENE VOORWAARDEN


BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

-Onder Agency wordt verstaan: de (rechts-)persoon

(o.a. Heartfelt Music, Polly Tender Music ) die bemiddeld tussen artiest en opdrachtgever.

 

-Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan de Agency tot het engageren van artiesten en/ of musici     en/ of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.

 

-Onder Artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/ of musici en/ of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische voorzieningen en/ of optredens-attributen.

 

-Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.


1. Algemeen

1.1| Op elke overeenkomst tussen Artiest, Agency & Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

1.2| Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.3| Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht en ondertekening van de overeenkomst, alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina(s) te aanvaarden.

 

1.4| De Agency is bemiddelaar en expliciet geen contractspartij bij de overeenkomst(en) tussen Artiest en Opdrachtgever. De Agency zal zich ten volle inspannen om een overeenkomst tussen Artiest & Opdrachtgever zo perfect mogelijk te laten verlopen, maar de contracten lopen tussen  Artiest & Opdrachtgever.

 

1.5| Ongeoorloofd gebruik van geluidsbestanden, videomateriaal, logo's, texten, grafisch materiaal, en alle andere eventuele producten van intellectueel eigendom van de Agency en/of Artiest, zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan       behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Agency en/of Artiest. Ongeoorloofd gebruik kan een inbreuk betekenen op auteursrecht, merkenrecht, of andere toepasselijke wet en regelgeving en is dan ook nadrukkelijk verboden.

2. Offertes / Overeenkomsten en totstandkoming Opdracht

2.1| Offertes worden vrijblijvend opgesteld naar gelang de wensen van de Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende kosten. De wensen kunnen aangegeven worden tijdens een persoonlijk of telefonisch intake gesprek. Of middels een formulier op de website. (Bij afstanden groter dan 35  km kan een reiskostenvergoeding gevraagd worden). 

 

2.2|  Bij akkoord van deze offerte plaatst de Agency een optie op de gewenste datum, welke 7 dagen wordt vast gehouden. Daarna (of eerder, wanneer gewenst) wordt er een contract opgesteld. Wanneer het contract door beide partijen is ondertekend, gaat deze van kracht.

3. Rechten en verplichtingen artiest

3.1| De Artiest zal zijn uiterste best doen om het evenement naar volle tevredenheid te laten verlopen, daar waar het in de redelijke zin des woord  mogelijk is.

 

3.2| De Artiest heeft het recht een geluidsvolume te produceren, dat voor een optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzers is  niet toegestaan tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

 

3.3| De Artiest heeft het recht om een optreden in het buitenland of een radio ofwel TV optreden aan te nemen en voorrang te geven boven een  reeds via de Agency geboekt.

3.4| De Artiest heeft het recht om een optreden in het buitenland of een radio ofwel TV optreden aan te nemen en voorrang te geven boven een reeds via de Agency geboekt optreden. Dit recht kan door de Artiest slechts worden uitgeoefend nadat door de Artiest in samenwerking met  de Agency tijdig heeft gezorgd voor een alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten.in de redelijke zin des woords. De Artiest zal de Opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e-mail over informeren en met de Opdrachtgever het alternatief bespreken. Indien een optreden in       het buitenland en of een radio of TV optreden korter dan 8 weken voor het optreden voor de Opdrachtgever wordt geboekt, is genoemd recht       niet van toepassing.

 

3.5| De Artiest is gerechtigd om de uitvoering ten dele of in zijn geheel te staken, bij onjuiste bejegening of bedreiging van de de Artiest in persoon, attributen en/of de uitvoering. De Artiest zal dan in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing zoeken.

4. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

4.1| De Opdrachtgever vrijwaart de Artiest voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan de Opdrachtgever.

 

4.2| De Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest en alle andere bij de groep horende personen.

 

4.3| De Opdrachtgever zorgt voor de benodigde consumptie, te weten:

     Water en/of frisdrank

     Lunch of warme maaltijd wanneer aanwezig rond gangbare lunch (11.30-13.00 uur)/ diner tijden (17.00-18.30 uur) of een financiële vergoeding hiervoor.

 

4.4| De Opdrachtgever garandeert dat: een voldoend ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gelegen op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid;

 

4.5| De Opdrachtgever voorziet in genoeg vloerruimte/ podium voor het opstellen van attributen en bewegingsvrijeruimte van minimaal 3x3 meter.

 

4.6| De Opdrachtgever zorgt voor een goede stroomvoorziening bestaande uit een vrije stroomgroep van 16A/220V van maximaal 2 meter van het  podium.

 

4.7| De opdrachtgever zorgt er voor dat de Artiest minimaal 1 uur voor aanvang van de uitvoering terecht kan voor opbouw en voorbereidende werkzaamheden.

 

4.8| De aanwezigheid van trappen of verre loopafstand (bv door beperkte parkeergelegenheid) tussen de laad en losplaats en het podium dient  vooraf door de opdrachtgever aan de Agency te worden opgegeven.

 

4.9| Indien er sprake is van parkeerkosten, zal de Opdrachtgever deze aan de Artiest extra vergoeden, buiten de contractuele                                     betalingsovereenkomst om, op de dag van het optreden. Tevens dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de voertuigen van de               artiesten binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

4.10| Het gebruik maken van geluidsapparatuur door gasten en eventuele andere artiesten van de Opdrachtgever is alleen toegestaan na overleg           en toestemming van de Artiest van de Agency.

5. Honorarium en betalingen

5.1| Bij contractering van een act is de Opdrachtgever boekingskosten verschuldigd aan de Agency. Dit wil zeggen, zodra het contract door beide partijen ondertekend is. Deze kosten worden apart vermeld op de factuur. Deze kunnen gelijk worden voldaan met betaling van de Artiest. Bij annulering door de Opdrachtgever, blijven deze kosten verschuldigd aan de Agency.

 

5.2| De betaling tussen de Artiest en Opdrachtgever vindt plaats op de datum van het optreden voor aanvang van het optreden tenzij anders  schriftelijk overeengekomen. De gage moet door de Opdrachtgever aan de Artiest worden voldaan in coupures niet groter dan € 50,-.

 

5.3| Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft de Artiest recht op compensatie vanwege het daardoor  ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan artiest zijn toe te rekenen. deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

     Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage                                               Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage

     Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage

     Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

 

5.4| Bij annulering zal niet als gage worden beschouwd: de Aanbetaling/bemiddelingskosten. Deze kosten zijn bij annulering met onmiddellijke  ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6. Risico, geschillen en aansprakelijkheid

6.1| Als de Artiest contractueel bevestigde optreden door een overmacht situatie niet kan uitvoeren, zal het bestaande contract ontbonden worden. De Agency zal meedenken en zich inzetten om een passende oplossing te zoeken binnen hun mogelijkheden, in overleg met de Opdrachtgever.  Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

6.2| Indien de Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal de Opdrachtgever direct Ingelicht worden. De  Opdrachtgever zal voor dit doel een telefoonnummer ter beschikking stellen. De Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo  spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

 

6.3| De Artiest zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan de Opdrachtgever laten weten. De Opdrachtgever  heeft recht op een doktersverklaring. De Artiest zal in samenwerking met de Agency alles in het werk stellen om een vervangende formatie van  vergelijkbaar niveau te laten optreden.

 

6.4| Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van de Artiest en het daarbij behorende geluids bedrijf veroorzaakt door het aanwezige  publiek of veroorzaakt als gevolg van een ondeugdelijke elektriciteitsvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen  taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.  Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Artiest kan nimmer  aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

 

6.5| Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een van de contractanten zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken  gage, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond, met reclamatie zoals onder punt 10 genoemd, opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat  betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij  dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke                       incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte  onkosten, alsmede omzetbelasting.

 

6.6| Indien een van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste  hiervan binnen 7 dagen na afloop van het optreden per aangetekende brief en met alle redenen de andere partij op de hoogte.

 

6.7| Wanneer niet wordt voldaan aan de betalingsafspraak, zal de Opdrachtgever een betalingsherinnering ontvangen. Hierbij is de  Opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele bijkomende incasso kosten.